mannschaft saison 2019/2020

 

Hinten vlnr : Liebetrut - Dr. Schäferhoff - Dr. Klein - Almstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Sörensen - Czichos - Dold - Osebold -Schütz - Maierstein - Lapaczinski
Mitte vlnr :Beierlorzer - Schmid - Pawlak - Churlinov - Jakobs - Höger - Risse - Schindler - Modeste - Hector - Cordoba - Schmitz - Drexler - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Verstraete - Kainz - Bader - Clemens - Özcan - Scott - T.Horn - Krahl - Ehizibue - Katterbach - Schaub - Hauptmann - Koziello 

 

Hinten vlnr : Liebetrut - Dr. Schäferhoff - Dr. Klein - Almstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Sörensen - Czichos - Dold - Osebold -Schütz - Maierstein - Lapaczinski
Mitte vlnr :Beierlorzer - Schmid - Pawlak - Churlinov - Jakobs - Höger - Risse - Schindler - Modeste - Hector - Cordoba - Schmitz - Drexler - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Verstraete - Kainz - Bader - Clemens - Özcan - Scott - T.Horn - Krahl - Ehizibue - Katterbach - Schaub - Hauptmann - Koziello 

 

Hinten vlnr : Liebetrut - Dr. Schäferhoff - Dr. Klein - Almstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Sörensen - Czichos - Dold - Osebold -Schütz - Maierstein - Lapaczinski
Mitte vlnr :Beierlorzer - Schmid - Pawlak - Churlinov - Jakobs - Höger - Risse - Schindler - Modeste - Hector - Cordoba - Schmitz - Drexler - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Verstraete - Kainz - Bader - Clemens - Özcan - Scott - T.Horn - Krahl - Ehizibue - Katterbach - Schaub - Hauptmann - Koziello 

 

Hinten vlnr : Liebetrut - Dr. Schäferhoff - Dr. Klein - Almstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Sörensen - Czichos - Dold - Osebold -Schütz - Maierstein - Lapaczinski
Mitte vlnr :Beierlorzer - Schmid - Pawlak - Churlinov - Jakobs - Höger - Risse - Schindler - Modeste - Hector - Cordoba - Schmitz - Drexler - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Verstraete - Kainz - Bader - Clemens - Özcan - Scott - T.Horn - Krahl - Ehizibue - Katterbach - Schaub - Hauptmann - Koziello 

 

 

 

 

 

Hinten vlnr : Liebetrut - Dr. Schäferhoff - Dr. Klein - Almstedt - Ban - Skhiri - Terodde - Sobiech - Bornauw - Czichos - Osebold - Dold - Schütz - Maierstein - Lapaczinski
Mitte vlnr :Beierlorzer - Schmid - Pawlak - Churlinov - Jakobs - Höger - Schindler - Modeste - Hector - Cordoba - Risse - Schmitz - Drexler - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Verstraete - Kainz - Bader - Clemens - Meré - Scott - Horn - Kessler - Krahl - Ehizibue - Katterbach - Schaub - Hauptmann - Koziello

 

Hinten vlnr : Liebetrut - Dr. Schäferhoff - Dr. Klein - Almstedt - Ban - Skhiri - Terodde - Sobiech - Bornauw - Czichos - Osebold - Dold - Schütz - Maierstein - Lapaczinski
Mitte vlnr :Beierlorzer - Schmid - Pawlak - Churlinov - Jakobs - Höger - Schindler - Modeste - Hector - Cordoba - Risse - Schmitz - Drexler - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Verstraete - Kainz - Bader - Clemens - Meré - Scott - Horn - Kessler - Krahl - Ehizibue - Katterbach - Schaub - Hauptmann - Koziello 

 

Hinten vlnr : Liebetrut - Dr. Schäferhoff - Dr. Klein - Almstedt - Ban - Skhiri - Terodde - Sobiech - Bornauw - Czichos - Osebold - Dold - Schütz - Maierstein - Lapaczinski
Mitte vlnr :Beierlorzer - Schmid - Pawlak - Churlinov - Jakobs - Höger - Schindler - Modeste - Hector - Cordoba - Risse - Schmitz - Drexler - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Verstraete - Kainz - Bader - Clemens - Meré - Scott - Horn - Kessler - Krahl - Ehizibue - Katterbach - Schaub - Hauptmann - Koziello 

 

Hinten vlnr : Liebetrut - Dr. Schäferhoff - Dr. Klein - Almstedt - Ban - Skhiri - Terodde - Sobiech - Bornauw - Czichos - Osebold - Dold - Schütz - Maierstein - Lapaczinski
Mitte vlnr :Beierlorzer - Schmid - Pawlak - Churlinov - Jakobs - Höger - Schindler - Modeste - Hector - Cordoba - Risse - Schmitz - Drexler - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Verstraete - Kainz - Bader - Clemens - Meré - Scott - Horn - Kessler - Krahl - Ehizibue - Katterbach - Schaub - Hauptmann - Koziello
Davor : "Hennes IX"

Hinten vlnr : Liebetrut - Dr. Schäferhoff - Dr. Klein - Almstedt - Ban - Skhiri - Terodde - Sobiech - Bornauw - Czichos - Osebold - Dold - Schütz - Maierstein - Lapaczinski
Mitte vlnr :Beierlorzer - Schmid - Pawlak - Churlinov - Jakobs - Höger - Schindler - Modeste - Hector - Cordoba - Risse - Schmitz - Drexler - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Verstraete - Kainz - Bader - Clemens - Meré - Scott - Horn - Kessler - Krahl - Ehizibue - Katterbach - Schaub - Hauptmann - Koziello
Davor : "Hennes IX"

 

Hinten vlnr : Liebetrut - Dr. Schäferhoff - Dr. Klein - Almstedt - Ban - Skhiri - Terodde - Sobiech - Bornauw - Czichos - Osebold - Dold - Schütz - Maierstein - Lapaczinski
Mitte vlnr :Beierlorzer - Schmid - Pawlak - Churlinov - Jakobs - Höger - Schindler - Modeste - Hector - Cordoba - Risse - Schmitz - Drexler - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Verstraete - Kainz - Bader - Clemens - Meré - Scott - Horn - Kessler - Krahl - Ehizibue - Katterbach - Schaub - Hauptmann - Koziello
Davor : "Hennes IX"

 

Hinten vlnr : Liebetrut - Dr. Schäferhoff - Dr. Klein - Almstedt - Ban - Skhiri - Terodde - Sobiech - Bornauw - Czichos - Osebold - Dold - Schütz - Maierstein - Lapaczinski
Mitte vlnr :Beierlorzer - Schmid - Pawlak - Churlinov - Jakobs - Höger - Schindler - Modeste - Hector - Cordoba - Risse - Schmitz - Drexler - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Verstraete - Kainz - Bader - Clemens - Meré - Scott - Horn - Kessler - Krahl - Ehizibue - Katterbach - Schaub - Hauptmann - Koziello
Davor : "Hennes IX"

Hinten vlnr : Liebetrut - Schäferhoff - Almstedt - Ban - Skhiri - Leistner - Terodde - Bornauw - Czichos - Dold - Lapaczinski - Schutz - Osebold
Mitte vlnr : Gisdol - Kaspari - Pawlak - Meré - Höger - Schindler - Risse - Modeste - Hector - Cordoba - Uth - Drexler - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Verstraete - Kainz - Clemens - Jakobs - Scott - Horn - Kessler - Krahl - Ehizibue - Rexbecaj - Schmitz - Katterbach

 

Hinten vlnr : Liebetrut - Schäferhoff - Almstedt - Ban - Skhiri - Leistner - Terodde - Bornauw - Czichos - Dold - Lapaczinski - Schutz - Osebold
Mitte vlnr : Gisdol - Kaspari - Pawlak - Meré - Höger - Schindler - Risse - Modeste - Hector - Cordoba - Uth - Drexler - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Verstraete - Kainz - Clemens - Jakobs - Scott - Horn - Kessler - Krahl - Ehizibue - Rexbecaj - Schmitz - Katterbach

 

Hinten vlnr : Liebetrut - Schäferhoff - Almstedt - Ban - Skhiri - Leistner - Terodde - Bornauw - Czichos - Dold - Lapaczinski - Schutz - Osebold
Mitte vlnr : Gisdol - Kaspari - Pawlak - Meré - Höger - Schindler - Risse - Modeste - Hector - Cordoba - Uth - Drexler - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Verstraete - Kainz - Clemens - Jakobs - Scott - Horn - Kessler - Krahl - Ehizibue - Rexbecaj - Schmitz - Katterbach
Davor : "Hennes IX"

 

Hinten vlnr : Liebetrut - Schäferhoff - Almstedt - Ban - Skhiri - Leistner - Terodde - Bornauw - Czichos - Dold - Lapaczinski - Schutz - Osebold
Mitte vlnr : Gisdol - Kaspari - Pawlak - Meré - Höger - Schindler - Risse - Modeste - Hector - Cordoba - Uth - Drexler - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Verstraete - Kainz - Clemens - Jakobs - Scott - Horn - Kessler - Krahl - Ehizibue - Rexbecaj - Schmitz - Katterbach
Davor : "Hennes IX"

 

Linke Seite : Vlnr : Scott - Schaub - Krahl - Koziello - Risse - Jakobs - Clemens - Katterbach - Churlonov - Höger - Czichos - Verstraete - Hector

Rechts Seite : Vlnr : Modeste - T.Horn - Özcan - J.Horn - Drexler - Kainz - Bader - Schmitz - Sobiech - Sörensen - Ehizibue - Hauptmann - Cordoba - Terodde - Schindler

 

Linke Seite : Vlnr : Scott - Schaub - Krahl - Koziello - Risse - Jakobs - Clemens - Katterbach - Churlonov - Höger - Czichos - Verstraete - Hector
Rechts Seite : Vlnr : Modeste - T.Horn - Özcan - J.Horn - Drexler - Kainz - Bader - Schmitz - Sobiech - Sörensen - Ehizibue - Hauptmann - Cordoba - Terodde - Schindler

 

Hinten vlnr : Liebetrut - Dr. Schäferhoff - Dr. Klein - Almstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Sörensen - Czichos - Dold - Osebold -Schütz - Maierstein - Lapaczinski
Mitte vlnr :Beierlorzer - Schmid - Pawlak - Churlinov - Jakobs - Höger - Risse - Schindler - Modeste - Hector - Cordoba - Schmitz - Drexler - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Verstraete - Kainz - Bader - Clemens - Özcan - Scott - T.Horn - Krahl - Ehizibue - Katterbach - Schaub - Hauptmann - Koziello 

 

Hinten vlnr : Liebetrut - Dr. Schäferhoff - Dr. Klein - Almstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Sörensen - Czichos - Dold - Osebold -Schütz - Maierstein - Lapaczinski
Mitte vlnr :Beierlorzer - Schmid - Pawlak - Churlinov - Jakobs - Höger - Risse - Schindler - Modeste - Hector - Cordoba - Schmitz - Drexler - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Verstraete - Kainz - Bader - Clemens - Özcan - Scott - T.Horn - Krahl - Ehizibue - Katterbach - Schaub - Hauptmann - Koziello 

 

Hinten vlnr : Liebetrut - Dr. Schäferhoff - Dr. Klein - Almstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Sörensen - Czichos - Dold - Osebold -Schütz - Maierstein - Lapaczinski
Mitte vlnr :Beierlorzer - Schmid - Pawlak - Churlinov - Jakobs - Höger - Risse - Schindler - Modeste - Hector - Cordoba - Schmitz - Drexler - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Verstraete - Kainz - Bader - Clemens - Özcan - Scott - T.Horn - Krahl - Ehizibue - Katterbach - Schaub - Hauptmann - Koziello 

 

Hinten vlnr : Liebetrut - Dr. Schäferhoff - Dr. Klein - Almstedt - Ban - J.Horn - Terodde - Sobiech - Sörensen - Czichos - Dold - Osebold -Schütz - Maierstein - Lapaczinski
Mitte vlnr :Beierlorzer - Schmid - Pawlak - Churlinov - Jakobs - Höger - Risse - Schindler - Modeste - Hector - Cordoba - Schmitz - Drexler - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Verstraete - Kainz - Bader - Clemens - Özcan - Scott - T.Horn - Krahl - Ehizibue - Katterbach - Schaub - Hauptmann - Koziello 

 

 

 

 

 

Hinten vlnr : Liebetrut - Dr. Schäferhoff - Dr. Klein - Almstedt - Ban - Skhiri - Terodde - Sobiech - Bornauw - Czichos - Osebold - Dold - Schütz - Maierstein - Lapaczinski
Mitte vlnr :Beierlorzer - Schmid - Pawlak - Churlinov - Jakobs - Höger - Schindler - Modeste - Hector - Cordoba - Risse - Schmitz - Drexler - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Verstraete - Kainz - Bader - Clemens - Meré - Scott - Horn - Kessler - Krahl - Ehizibue - Katterbach - Schaub - Hauptmann - Koziello 

 

Hinten vlnr : Liebetrut - Dr. Schäferhoff - Dr. Klein - Almstedt - Ban - Skhiri - Terodde - Sobiech - Bornauw - Czichos - Osebold - Dold - Schütz - Maierstein - Lapaczinski
Mitte vlnr :Beierlorzer - Schmid - Pawlak - Churlinov - Jakobs - Höger - Schindler - Modeste - Hector - Cordoba - Risse - Schmitz - Drexler - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Verstraete - Kainz - Bader - Clemens - Meré - Scott - Horn - Kessler - Krahl - Ehizibue - Katterbach - Schaub - Hauptmann - Koziello 

 

Hinten vlnr : Liebetrut - Dr. Schäferhoff - Dr. Klein - Almstedt - Ban - Skhiri - Terodde - Sobiech - Bornauw - Czichos - Osebold - Dold - Schütz - Maierstein - Lapaczinski
Mitte vlnr :Beierlorzer - Schmid - Pawlak - Churlinov - Jakobs - Höger - Schindler - Modeste - Hector - Cordoba - Risse - Schmitz - Drexler - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Verstraete - Kainz - Bader - Clemens - Meré - Scott - Horn - Kessler - Krahl - Ehizibue - Katterbach - Schaub - Hauptmann - Koziello 

 

Hinten vlnr : Liebetrut - Dr. Schäferhoff - Dr. Klein - Almstedt - Ban - Skhiri - Terodde - Sobiech - Bornauw - Czichos - Osebold - Dold - Schütz - Maierstein - Lapaczinski
Mitte vlnr :Beierlorzer - Schmid - Pawlak - Churlinov - Jakobs - Höger - Schindler - Modeste - Hector - Cordoba - Risse - Schmitz - Drexler - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Verstraete - Kainz - Bader - Clemens - Meré - Scott - Horn - Kessler - Krahl - Ehizibue - Katterbach - Schaub - Hauptmann - Koziello
Davor : "Hennes IX"

 

Hinten vlnr : Liebetrut - Dr. Schäferhoff - Dr. Klein - Almstedt - Ban - Skhiri - Terodde - Sobiech - Bornauw - Czichos - Osebold - Dold - Schütz - Maierstein - Lapaczinski
Mitte vlnr :Beierlorzer - Schmid - Pawlak - Churlinov - Jakobs - Höger - Schindler - Modeste - Hector - Cordoba - Risse - Schmitz - Drexler - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Verstraete - Kainz - Bader - Clemens - Meré - Scott - Horn - Kessler - Krahl - Ehizibue - Katterbach - Schaub - Hauptmann - Koziello
Davor : "Hennes IX"

 

Hinten vlnr : Liebetrut - Dr. Schäferhoff - Dr. Klein - Almstedt - Ban - Skhiri - Terodde - Sobiech - Bornauw - Czichos - Osebold - Dold - Schütz - Maierstein - Lapaczinski
Mitte vlnr :Beierlorzer - Schmid - Pawlak - Churlinov - Jakobs - Höger - Schindler - Modeste - Hector - Cordoba - Risse - Schmitz - Drexler - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Verstraete - Kainz - Bader - Clemens - Meré - Scott - Horn - Kessler - Krahl - Ehizibue - Katterbach - Schaub - Hauptmann - Koziello
Davor : "Hennes IX"

 

Hinten vlnr : Liebetrut - Dr. Schäferhoff - Dr. Klein - Almstedt - Ban - Skhiri - Terodde - Sobiech - Bornauw - Czichos - Osebold - Dold - Schütz - Maierstein - Lapaczinski
Mitte vlnr :Beierlorzer - Schmid - Pawlak - Churlinov - Jakobs - Höger - Schindler - Modeste - Hector - Cordoba - Risse - Schmitz - Drexler - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Verstraete - Kainz - Bader - Clemens - Meré - Scott - Horn - Kessler - Krahl - Ehizibue - Katterbach - Schaub - Hauptmann - Koziello
Davor : "Hennes IX"

 

Hinten vlnr : Liebetrut - Schäferhoff - Almstedt - Ban - Skhiri - Leistner - Terodde - Bornauw - Czichos - Dold - Lapaczinski - Schutz - Osebold
Mitte vlnr : Gisdol - Kaspari - Pawlak - Meré - Höger - Schindler - Risse - Modeste - Hector - Cordoba - Uth - Drexler - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Verstraete - Kainz - Clemens - Jakobs - Scott - Horn - Kessler - Krahl - Ehizibue - Rexbecaj - Schmitz - Katterbach

 

Hinten vlnr : Liebetrut - Schäferhoff - Almstedt - Ban - Skhiri - Leistner - Terodde - Bornauw - Czichos - Dold - Lapaczinski - Schutz - Osebold
Mitte vlnr : Gisdol - Kaspari - Pawlak - Meré - Höger - Schindler - Risse - Modeste - Hector - Cordoba - Uth - Drexler - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Verstraete - Kainz - Clemens - Jakobs - Scott - Horn - Kessler - Krahl - Ehizibue - Rexbecaj - Schmitz - Katterbach

 

Hinten vlnr : Liebetrut - Schäferhoff - Almstedt - Ban - Skhiri - Leistner - Terodde - Bornauw - Czichos - Dold - Lapaczinski - Schutz - Osebold
Mitte vlnr : Gisdol - Kaspari - Pawlak - Meré - Höger - Schindler - Risse - Modeste - Hector - Cordoba - Uth - Drexler - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Verstraete - Kainz - Clemens - Jakobs - Scott - Horn - Kessler - Krahl - Ehizibue - Rexbecaj - Schmitz - Katterbach
Davor : "Hennes IX"

 

Hinten vlnr : Liebetrut - Schäferhoff - Almstedt - Ban - Skhiri - Leistner - Terodde - Bornauw - Czichos - Dold - Lapaczinski - Schutz - Osebold
Mitte vlnr : Gisdol - Kaspari - Pawlak - Meré - Höger - Schindler - Risse - Modeste - Hector - Cordoba - Uth - Drexler - Menger - Weuthen - Mörschel
Unten vlnr : Verstraete - Kainz - Clemens - Jakobs - Scott - Horn - Kessler - Krahl - Ehizibue - Rexbecaj - Schmitz - Katterbach
Davor : "Hennes IX"

 

Linke Seite : Vlnr : Scott - Schaub - Krahl - Koziello - Risse - Jakobs - Clemens - Katterbach - Churlonov - Höger - Czichos - Verstraete - Hector
Rechts Seite : Vlnr : Modeste - T.Horn - Özcan - J.Horn - Drexler - Kainz - Bader - Schmitz - Sobiech - Sörensen - Ehizibue - Hauptmann - Cordoba - Terodde - Schindler

 

Linke Seite : Vlnr : Scott - Schaub - Krahl - Koziello - Risse - Jakobs - Clemens - Katterbach - Churlinov - Höger - Czichos - Verstraete - Hector
Rechts Seite : Vlnr : Modeste - T.Horn - Özcan - J.Horn - Drexler - Kainz - Bader - Schmitz - Sobiech - Sörensen - Ehizibue - Hauptmann - Cordoba - Terodde - Schindler

 

Hvlnr. : Ehizibue - Jakobs - Verstraete - Kainz - J.Horn - Terodde - Sobiech - Sörensen - Koziello - Czichos - Schaub - Drexler - Clemens

Uvlnr. : Schindler - Churlinov - Bader - Özcan - Krahl - Höger - Risse - Modeste - T.Horn - Hector - Cordoba - Schmitz - Katterbach - Scott - Hauptmann