mannschaft saison 1979/1980

 

Oben vlnr : R.Müller - Zimmermann - Neumann - Kroth - D.Müller - Van Gool - Aussem - Willkomm
Mitte vlnr : Löhr - Herings - Engels - Hartmann - Mohr - Willmer - Strack - Schuster - Cullmann - Weisweiler - Thielen
Unten vlnr : Gerber - Okudera - Kössling - Schumacher - Ehrmann - Prestin - Littbarski - Konopka

 

Oben vlnr : R.Müller - Zimmermann - Neumann - Kroth - D.Müller - Van Gool - Aussem - Willkomm
Mitte vlnr : Löhr - Herings - Engels - Hartmann - Mohr - Willmer - Strack - Schuster - Cullmann - Weisweiler - Thielen
Unten vlnr : Gerber - Okudera - Kössling - Schumacher - Ehrmann - Prestin - Littbarski - Konopka

 

Oben vlnr : R.Müller - Zimmermann - Neumann - Kroth - D.Müller - Van Gool - Aussem - Willkomm
Mitte vlnr : Löhr - Herings - Engels - Hartmann - Mohr - Willmer - Strack - Schuster - Cullmann - Weisweiler - Thielen
Unten vlnr : Gerber - Okudera - Kössling - Schumacher - Ehrmann - Prestin - Littbarski - Konopka

 

Oben vlnr : R.Müller - Zimmermann - Neumann - Kroth - D.Müller - Van Gool - Aussem - Willkomm
Mitte vlnr : Löhr - Herings - Engels - Hartmann - Mohr - Willmer - Strack - Schuster - Cullmann - Weisweiler
Unten vlnr : Gerber - Okudera - Kössling - Schumacher - Ehrmann - Prestin - Littbarski - Konopka

 

Oben vlnr : R.Müller - Zimmermann - Neumann - Kroth - D.Müller - Van Gool - Aussem - Willkomm
Mitte vlnr : Löhr - Herings - Engels - Hartmann - Mohr - Willmer - Strack - Schuster - Cullmann - Weisweiler
Unten vlnr : Gerber - Okudera - Kössling - Schumacher - Ehrmann - Prestin - Littbarski - Konopka

 

Oben vlnr : R.Müller - Zimmermann - Neumann - Kroth - D.Müller - Van Gool - Aussem - Willkomm
Mitte vlnr : Löhr - Herings - Engels - Hartmann - Mohr - Willmer - Strack - Schuster - Cullmann - Weisweiler 
Unten vlnr : Gerber - Okudera - Kössling - Schumacher - Ehrmann - Prestin - Littbarski - Konopka

 

Oben vlnr : R.Müller - Zimmermann - Neumann - Kroth - D.Müller - Van Gool - Aussem - Willkomm
Mitte vlnr : Löhr - Herings - Engels - Hartmann - Mohr - Willmer - Strack - Schuster - Cullmann - Weisweiler
Unten vlnr : Gerber - Okudera - Kössling - Schumacher - Ehrmann - Prestin - Littbarski - Konopka
 

Oben vlnr : Herings - R.Müller - Van Gool - Neumann - Willmer - D. Müller - Außem - Willkomm
Mitte vlnr : Löhr - Gerber - Schuster - Okudera - Engels - Strack - Mohr - Hartmann - Weisweiler
Unten vlnr : Zimmermann - Cullmann - Kroth - Schumacher - Ehrmann - Prestin - Littbarski - Konopka

 

Oben vlnr : R.Müller - Zimmermann - Neumann - Kroth - D.Müller - Van Gool - Aussem - Willkomm
Mitte vlnr : Löhr - Herings - Engels - Hartmann - Mohr - Willmer - Strack - Schuster - Cullmann - Weisweiler
Unten vlnr : Gerber - Okudera - Kössling - Schumacher - Ehrmann - Prestin - Littbarski - Konopka
 

Oben vlnr :Herings - R.Müller - Van Gool - Neumann - Willmer - D. Müller - Außem - Willkomm
Mitte vlnr : Löhr - Gerber - Schuster - Okudera - Engels - Strack - Mohr - Hartmann - Weisweiler
Unten vlnr : Zimmermann - Cullmann - Kroth - Schumacher - Ehrmann - Prestin - Littbarski - Konopka

 

Oben vlnr : R.Müller - Zimmermann - Neumann - Kroth - D.Müller - Van Gool - Aussem - Willkomm
Mitte vlnr : Löhr - Herings - Engels - Hartmann - Mohr - Willmer - Strack - Schuster - Cullmann - Weisweiler - Thielen
Unten vlnr : Gerber - Okudera - Kössling - Schumacher - Ehrmann - Prestin - Littbarski - Konopka

 

Oben vlnr : R.Müller - Zimmermann - Neumann - Kroth - D.Müller - Van Gool - Aussem - Willkomm
Mitte vlnr : Löhr - Herings - Engels - Hartmann - Mohr - Willmer - Strack - Schuster - Cullmann - Weisweiler
Unten vlnr : Gerber - Okudera - Kössling - Schumacher - Ehrmann - Prestin - Littbarski - Konopka

 

Oben vlnr : R.Müller - Zimmermann - Neumann - Kroth - D.Müller - Van Gool - Aussem - Willkomm
Mitte vlnr : Löhr - Herings - Engels - Hartmann - Mohr - Willmer - Strack - Schuster - Cullmann - Weisweiler
Unten vlnr : Gerber - Okudera - Kössling - Schumacher - Ehrmann - Prestin - Littbarski - Konopka

 

Oben vlnr : R.Müller - Zimmermann - Neumann - Kroth - D.Müller - Van Gool - Aussem - Willkomm
Mitte vlnr : Löhr - Herings - Engels - Hartmann - Mohr - Willmer - Strack - Schuster - Cullmann - Weisweiler
Unten vlnr : Gerber - Okudera - Kössling - Schumacher - Ehrmann - Prestin - Littbarski - Konopka

 

Oben vlnr : Herings - R.Müller - Van Gool - Neumann - Willmer - D. Müller - Außem - Willkomm
Mitte vlnr : Löhr - Gerber - Schuster - Okudera - Engels - Strack - Mohr - Hartmann - Weisweiler
Unten vlnr : Zimmermann - Cullmann - Kroth - Schumacher - Ehrmann - Prestin - Littbarski - Konopka

 

Oben vlnr : Herings - R.Müller - Van Gool - Neumann - Willmer - D. Müller - Außem - Willkomm
Mitte vlnr : Löhr - Gerber - Schuster - Okudera - Engels - Strack - Mohr - Hartmann - Weisweiler
Unten vlnr : Zimmermann - Cullmann - Kroth - Schumacher - Ehrmann - Prestin - Littbarski - Konopka

 

Oben vlnr : R.Müller - Zimmermann - Neumann - Kroth - D.Müller - Van Gool - Aussem - Willkomm
Mitte vlnr : Löhr - Herings - Engels - Hartmann - Mohr - Willmer - Strack - Schuster - Cullmann - Weisweiler - Thielen
Unten vlnr : Gerber - Okudera - Kössling - Schumacher - Ehrmann - Prestin - Littbarski - Konopka

 

Oben vlnr : Herings - R.Müller - Van Gool - Neumann - Willmer - D. Müller - Außem - Willkomm
Mitte vlnr : Löhr - Gerber - Schuster - Okudera - Engels - Strack - Mohr - Hartmann - Weisweiler
Unten vlnr : Zimmermann - Cullmann - Kroth - Schumacher - Ehrmann - Prestin - Littbarski - Konopka

 

Oben vlnr : R.Müller - Zimmermann - Neumann - Kroth - D.Müller - Van Gool - Aussem - Willkomm
Mitte vlnr : Löhr - Herings - Engels - Hartmann - Mohr - Willmer - Strack - Schuster - Cullmann - Weisweiler
Unten vlnr : Gerber - Okudera - Kössling - Schumacher - Ehrmann - Prestin - Littbarski - Konopka